ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Gäller fr.o.m. 2018-04-01 och tills vidare.

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för Blockrs tjänster inom integritetsskydd.

Med ”tjänst” avses tjänst enligt 2. Tjänster tillhandahållen av Blockr oavsett om det görs mot betalning eller kostnadsfritt. Med ”kund” avses den fysiska person som ingått avtal om tjänst med Blockr oavsett om det görs mot betalning eller kostnadsfritt. Med ”Blockr” avses bolaget Blockr AB som ansvarar för avtalet med kunden.

Avtal om tjänst innebär att kunden uppdrar åt Blockr att vidta åtgärder enligt vad som närmare anges under respektive tjänst och dess villkor. Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av tjänsten enligt dessa allmänna villkor.

 1. Tjänster

2.1 Tjänsten Blockr Tele- och reklamspärr

2.1.1 Inledning

Blockr kartlägger företag som behandla enskildas personuppgifter för att effektivare sälja varor eller tjänster. Blockr Tele- och reklamspärr tillämpar svensk och europeisk dataskyddslagstiftning för att förbjuda dessa företag att behandla dina personuppgifter och därmed också att kontakta dig.

2.1.2 Avtal om tjänsten – registrering

Alla enskilda som har ett svenskt personnummer kan ingå avtal om tjänsten. För att ingå avtal om tjänsten krävs att personen är minst 18 år. Kunden tecknar tjänsten genom registrering och avtalsingående via www.blockr.se. Avtal om tjänsten ska anses ha ingåtts mellan kund och Blockr när registreringen fullbordats. I och med avtalsingående ger kunden Blockr fullmakt att vidta åtgärder i enlighet med 2.1.4 villkor. Identifiering och e-signering sker med BankID.

Kunden ska lämna Blockr korrekta uppgifter.

2.1.3 Beskrivning av tjänsten

Genom avtalsingående uppdrar kunden åt Blockr att:

– invända till företag och myndigheter att kundens personuppgifter används för direktmarknadsföring (art 21 p.2 dataskyddsförordningen) samt att, om de har rätt eller skyldighet att lämna ut dina uppgifter även vid utlämnandet informerar om att kunden invänder mot all direktmarknadsföring.

– vidta andra skäliga åtgärder för att förhindra att kunden utsätts för direktmarknadsföring. Sådan annan åtgärd kan ex vara att:

– kontakta branschorganisation eller liknande och verka för syftet med denna tjänst.

– tillhandahålla s.k. spärregister till företag eller låta företag på eget initiativ kontrollera om den enskilde har invänt mot direktmarknadsföring via Blockr.

Invändning sker mot de personuppgiftsansvariga som Blockr bestämmer. Invändning sker mot ett obegränsat antal personuppgiftsansvariga. Andra skäliga åtgärder sker mot ett obegränsat antal aktörer

Blockr ska utföra tjänsten med omsorg, på ett etiskt sätt samt enligt Blockrs Integritetspolicy.

Kunden uppdrar till Blockr att vidta åtgärder genomfullmakt. Fullmakten framgår av 2.1.4 Uppdrag genom fullmakt

2.1.4 Uppdrag genom fullmakt

Kundens fullmakten till Blockr innefattar endast handlingar som beskrivs under 2.1.3 Beskrivning av tjänsten innebär att kunden skyddas mot direktmarknadsföring.

 1. Avtalstid

Blockr utför tjänsten tillsvidare.

 1. Uppsägning

Avtalet gäller tillsvidare och kan av kunden sägas upp med omedelbar verkan. Uppsägning sker skriftligen till info@blockr.se.

Blockrs invändningar mot direkt marknadsföring som skett gentemot företag och myndigheter kvarstår för kunden. Återkallelse av invändningar som Blockr utfört görs, i förekommande fall, av kunden själv.

 1. Avstängning

Om kunden bryter mot de angivna bestämmelserna har Blockr rätt att stänga av kunden från tjänsten.

 1. Överlåtelse

Blockr får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner.

 1. Betalning

Tjänsten är kostnadsfri om inte annat gäller vid avtalsingående. Avtal om kostnadsfri tjänst gäller så länge Blockr tillhandahåller tjänsten och kan inte vid senare tillfälle innebära några som helst kostnader för kunden.

 1. Force Majeure

Blockr är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

 1. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för Blockr eller någon annan. Kunden ska hålla Blockr skadelös för krav riktade från tredje man mot Blockr på grund av användningen av tjänsten.

De rättigheter som tillkommer en konsument enligt tillämplig svensk rätt inskränks inte av vad som föreskrivs om Blockrs ansvar och ansvarsbegränsningar.

 1. Ändring av villkor

Blockr har rätt att ändra dessa allmänna villkor med tre månaders varsel. En sådan ändring kan aldrig innebära att tjänsten är förenade med kostnader för kunden.

 1. Tvist

Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.