Integritetspolicy

Detta är Blockr ABs Integritetspolicy. Policyn är framtagen i syfte att tydliggöra Blockr ABs inställning avseende integritetsfrågor och behandling av personuppgifter. Vi värnar om våra användares integritet och vi följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt tillhörande kompletterande nationell lagstiftning).

Blockr ABs verksamhet syftar till att värna och skydda privatpersoners integritet och vi eftersträvar så klart att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten även i vår egen behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Blockr AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och tillhörande databas. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Syftet med vår personuppgiftsbehandling

Syftet med vår personuppgiftsbehandling är att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifter (namn, adress, personnummer och e-post) som lämnas i samband med att du tecknar avtal om tjänsten behandlas för att:

  • Administrera kundförhållandet
  • Utföra tjänsten
  • Erbjuda Blockr ABs framtida tjänster inom dataskydd och integritet

Personuppgifter som lämnas i samband med att du tecknar avtal om tjänsten behandlar vi med ditt samtycke.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Om du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Blockr AB lämnar endast ut dina uppgifter till tredje part för att utföra tjänsten. Blockr AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part därutöver.

Rätt att begära information

Vill du veta om Blockr AB behandlar personuppgifter om dig ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos Blockr AB och att få uppgifter rättade.