Juridiken och tekniken bakom Blockr Tele- och reklamspärr

Grundläggande fri- och rättigheter

Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I konventionens artikel 8 ges en rätt till respekt för privat- och familjeliv, hem och korrespondens. Konventionen har införts som lag i Sverige. Även i artikel 7 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycks rätten till respekt för privat- och familjeliv. I artikel 8 finns också en särskild bestämmelse om rätt till skydd för personuppgifter. Stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsländer. I svensk grundlag finns också en stadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter (2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen).

Integritetslagstiftning

Ovanstående grundläggande bestämmelser om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare lagstiftning om behandling av personuppgifter. 1995 så beslutade EU om ett dataskyddsdirektiv. Direktivet genomfördes i Sverige genom personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Detta var inget nytt i sig men den allmänna dataskyddsförordningen syftade till att modernisera det tidigare dataskyddsdirektivets regler och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. Nu gällande lagstiftning innebär därför en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Din rätt att invända mot telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring

Av dataskyddsförordningens artikel 21.2 och 21.3 fram går att enskilda har rätt att när som helst invända mot att deras personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras skriftligen av den enskilde själv. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Av artikel 82 framgår vidare att varje person som har lidit materiell eller immateriell skada till följd av en överträdelse av förordningen ska ha rätt till ersättning från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för den uppkomna skadan. Immateriell skada är en juridisk term som ibland används i stället för ideell skada. Med ideell skada avses i svensk skadeståndslagstiftning skada såsom; sveda och värk, lyte och men och olägenheter i övrigt.

Att ett företag behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring trots att du invänt mot detta innebär att du utsätts för en kränkning av den personliga integriteten. Du kan därför har rätt till ideellt skadestånd. Anspråk om skadestånd framställs direkt till företaget. Om inte företaget betalar begärt skadestånd eller om förlikning ej uppnås kan talan väckas i allmän domstol.

Av dataskyddsförordningens artikel 83 framgår också att Datainspektionen ska påföra administrativa sanktionsavgifter för den som överträder bestämmelserna i förordningen. För just artikel 21 som avser rätten att invända mot direktmarknadsföring kan de administrativa sanktionerna uppgå till 20 000 000 EUR eller, om det gäller ett företag, på upp till 4 % av den totala globala årsomsättningen under föregående budgetår, beroende på vilket värde som är högst. Genom 6 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning har man i Sverige emellertid begränsat sanktionsavgiften till högst 10 000 000 SEK.

Ovanstående lagstiftning innebär ett starkt skydd för den enskilde att slippa oönskade telefonförsäljningssamtal och annan direktmarknadsföring. Men det är en mycket omfattande uppgift att göra detta mot varje företag som den enskilde blir kontaktad av. För den enskilde är det i praktiken omöjligt. Dessutom uppstår varje månad nya företag vars verksamhet är att sälja varor eller tjänster till enskilda.

Blockrs Tele- och Reklamspärr

Blockr har kartlagt flertalet av de företag som använder sig av direktmarknadsföring via telefon och kartläggningen fortsätter hela tiden. På så sätt har vi skapat en unik möjlighet att med automatiserade mejl skicka ut invändningar till alla dessa företag. Detta gör vi på ditt uppdrag!

Men Blockr tar det ett steg längre. Blockr har även kartlagt varifrån dessa företag från början får dina personuppgifter (namn, adress och telefonnummer). Det finns flera stora företag som arbetar med att ta fram ringlistor och adressregister utifrån potentiella kunders profiler och egenskaper. Vi invänder även mot dessa företag. Dessa får i sin tur dina personuppgifter från offentliga register såsom ex Skatteverket och Transportstyrelsen. Även dessa myndigheter invänder vi mot. Blockr har också kartlagt befintliga tjänster hos myndigheter och branschföreningar som syftar till att skydda den enskilde mot direktmarknadsföring. Vi anmäler dig även till dessa. Genom denna kreativa och omfattande kartläggning och det därtill automiserade sättet att tillämpa den lagstadgade rätten att invända mot direktmarknadsföring har Blockr skapat en helt ny och unik tjänst som på ett genomgripande sätt kommer att stoppa oönskad telefonförsäljning. Genom tekniken får vi också en logg på när en viss enskild blivit blockerad hos ett visst företag. Detta gör att vi effektivt kan följa upp om företaget ändå kränker den enskildes integritet genom telefonförsäljning eller direktreklam. Om Blockrs användare utsätts för olaglig marknadsföring kommer Blockr företräda sina användare och föra grupptalan om skadestånd gentemot företaget. Blockrs förhoppning är dock att företagen nu ska göra rätt. På www.blockr.se lanseras hösten 2019 funktionalitet för att anmäla företag som inte respekterat en invändning och därmed överträtt bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Varför behövs Blockrs Tele- och Reklamspärr?

I en statlig utredning från 2015 (SOU 2015:61, Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning) framgår att 96 procent av de tillfrågade i en undersökning av TNS Sifo uppgav att de var negativa till att bli kontaktade av telefonförsäljare från ett företag där de inte redan var kund. För den som inte önskar telefonförsäljning eller direktadresserad reklam finns några, men få, åtgärder att vidta. Den enskilde kan anmäla sig till Statens person- och adressregister (SPAR) samt anmäla adress eller sitt telefonnummer till NIX-adressat respektive NIX-telefon. Av utredningens kartläggning framgår dock att telefonförsäljning förekommer i relativt stor utsträckning även till konsumenter som har registrerat sina telefonnummer i NIX-Telefon. Av den intervjuundersökning som gjorts av TNS Sifo framgår att 72 procent av de tillfrågade personerna som spärrat sina telefonnummer i NIX-Telefon uppgav att de blivit uppringda på sin fasta telefon. Även bl.a. Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening har beskrivit att det är vanligt att konsumenter anmäler att de blivit uppringda av telefonförsäljare trots att de anmält sitt telefonnummer i NIX-Telefon.

Av utredningen framgår vidare att undersökningar talar för att många konsumenter inte litar på att telefonförsäljare följer den konsumentskyddande lagstiftningen och att man upplever att det är svårt att tacka nej till erbjudanden från telefonförsäljare. Andra orsaker till konsumenters missnöje är påstridiga eller överrumplande försäljningsmetoder, en upplevelse av att bli stressad och att säljaren är otydlig och ihärdig. Även av uppgifter från konsumentstödjande organisationer framgår att konsumenter i stor utsträckning upplever telefonförsäljning som ett påträngande och störande intrång i privatlivet.

För Blockr är det därmed tydligt att det finns ett stort behov av en tjänst som på ett reellt och genomgripande sätt löser problemet.